ទម្រង់ស្នើសុំឥណទានពីធនាគារ SME

សូមគោរពជម្រាបជូនម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ធនាគារ SME មានគម្រោងហិរញ្ញប្បទានដោយផ្ទាល់ចំនួន ៥ សម្រាប់ផ្តល់ជូនលោកអ្នករួមមាន៖

  1. ១. គម្រោងហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា (CSS) ផ្តោតទៅលើសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមទូទៅ,
  2. ២. គម្រោងហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់វិស័យឌីជីថល និងទំនើបកម្ម (CDAS) ផ្តោតសំខាន់លើឧស្សាហកម្មព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនើបកម្ម,
  3. ៣. គម្រោងហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWES) ផ្តោតលើសហគ្រិនជាស្រ្តី,
  4. ៤. គម្រោងហិរញ្ញប្បទានគ្មានទ្រព្យធានា (CMES) ផ្តោតសំខាន់លើអាជីវកម្មដែលមានទំហំឥណទានក្រោម​ 50,000 ដុល្លារអាមេរិក, និង
សូមបំពេញព័ត៌មានដូចខាងក្រោមដើម្បីចុះឈ្មោះស្នើសុំ៖

សម្គាល់៖ ក្រុមការងារនឹងរក្សាព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកជាការសម្ងាត់

* ត្រូវតែបំពេញ, សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក